Varje individ har en genetiskt bestämd TSH ”set-point”

Varje streck längs x-axeln i diagrammet indikerar en individ.

Här visas hur TSH-värdet för enskilda individer varierar vid upprepade provtagningar under ett år. De olika individerna har ungefär samma spridning på sina mätningar, men ligger olika placerade inom det populationsbaserade referensintervallet för TSH, illustrerat längs y-axeln.

En enskild individ som habituellt ligger i ena ändan av referensintervallet kan evenuellt uppleva symtom även vid en mindre förändring i tyreoideas funktion / justering i substitutionsdosen tyroxin, även om TSH inte förskjuts utanför referensintervallets gränser.

Att komma så nära patientens individuella ”TSH T4 set point ” som möjligt borde vara det optimala vid substitution med tyroxin för primär hypotyreos. I bästa fall finns kanske ett TSH-värde från tiden innan insjuknandet att tillgå som riktmärke.

Referens: Andersen JCEM 87:1068, 2002