Graves sjukdom: vanliga kliniska problem

  • Oftalmopati, besvärande (10–15%)
  • Astenodepressiva symtom som kan kvarstå länge (månader-halvår)
  • Ökad risk för osteoporos hos postmenopausala kvinnor
  • Förmaksflimmer – remittera till kardiolog för bedömning
    • överväg antikoagulantia
    • ofta spontan konvertering
    • annars el-konvertering när patienten åter är eutyreoid

Graves sjukdom är inte bara en fråga om ”hög ämnesomsättning”, utan även om en ökad risk för t.ex. osteoporos och förmaksarytmier.

Några patienter får även mer eller mindre uttalade symtom från ögon och orbita, så kallad endokrin oftalmopati. Lätta eller ospecifika ögonsymtom finns hos de allra flesta patienter, men hos cirka en tredjedel är det mer tydligt och hos 5–10% besvärande, med lokala symtom från orbita och med synstörning, t ex dubbelseende och/eller visuspåverkan.

Hjärtarytmi hos äldre på grund av tyretoxikos är vanligt och dessa patienter bör remitteras till kardiologisk bedömning.