Behandling av Graves sjukdom

  • Tre metoder står till buds
    • Medicinsk behandling med tabletter/tyreostatika
    • Radiojod
    • Operation
  • Specifik behandling mot den bakomliggande autoimmuna processen saknas
  • Terapival varierar mellan kliniker
  • β-blockare kan ges initialt för symtomlindring i väntan på utredning / behandling

Behandlingen av Graves sjukdom avser att normalisera hormonnivåerna antingen genom en period med tabletter, eller med en permanent reduktion av mängden tyreoideavävnad genom strålbehandling av körteln med radiojod eller genom att körteln opereras bort.

Under behandling med tyreostika kan man se minskande TRAk och möjlighet till normaliserad tyreoideafunktion efter avslutad behandling, som ges under 1 – 2 år. Bestående normal funktion kan uppnås hos ungefär 50% eller fler. Stor struma, insjuknande i ung ålder och hög sjukdomsaktivitet/höga TRAk, kan tala emot möjlighet till bestående normalisering efter medicinsk behandling.

Efter de två senare metoderna – radiojod och operation – behöver patienten som regel tyroxin resten av livet men risken för återfall minimeras.

Valet av behandling kräver en individuell bedömning som bör göras av internmedicinare eller endokrinolog i samråd med patienten. Här tas hänsyn inte bara till graden av hypertyreos och eventuell struma, utan även till andra autoimmuna manifestationer vid Graves, främst eventuellt ögonengagemang, men även till eventuella graviditetsplaner/sociala faktorer samt patientens önskemål.

Betablockare kan ges vid behov för symtomlindring vid alla former av tyreotoxikos,såvitt inte kontraindikationer finns.