Biverkningar av tyreostatika

Tyreostatika kan ge biverkningar. Dels hudreaktion med klåda och utslag, dels allvarligare reaktioner i benmärg och, än mer sällsynt, i lever och bindväv. Patienten skall känna till att agranulocytos i regel kommer hastigt (inom 24 timmar) och kan vara omöjlig att förutse ens med regelbundna kontroller av blodstatus. Det är neutrofilerna som i första hand försvinner, inte lymfocyterna, vilket kan bana väg för allvarliga infektioner.

Det är avgörande att alla patienter som får tyreostatika informeras om och känner till detta och kan avbryta sin behandling vid misstänkta symtom, få sin blodbild kontrollerad inom ett dygn samt besked av läkare innan tyreostatikabehandlingen eventuellt får återupptas.
Hudreaktion med klåda och utslag är inte ovanligt. Man kan då försöka byta till det andra tyreostatikapreparatet. Ledvärk – arthralgi – utan svullnad, kan förekomma, men minskar eller försvinner ofta om man kan sänka dosen.

Metallsmak i munnen är en relativt ovanlig biverkan av tyreostatika där behandlingen måste avbrytas.

Leverskada och mer uttalad led- och bindvävsreaktion, är ovanliga men allvarliga reaktioner som kräver omgående avbrott med tyreostatika.

Ur patientinformation:

”De allra flesta patienter tål dessa preparat väl. Det finns emellertid en ovanlig men allvarlig biverkan som Du måste känna till: Tabletterna kan medföra att antalet vita blodkroppar sjunker. Man har då inte ett fullgott skydd mot infektion.

Skulle Du få feber, halsont eller annat tecken på infektion skall Du därför genast sluta ta tabletterna och kontakta läkare.”