Behandling: tyreostatika

Tyreostatika (propyltiouracil eller tiamazol )

  • Som primärbehandling, enbart eller i kombination med tyroxin, under 12 – 24 månader
  • Som förberedelse inför kirurgisk behandling, och ibland före radiojod

Beakta risk för biverkningar; patienten skall få muntlig och skriftlig information om t ex hudreaktion, agranulocytos m fl biverkningar.

Den medicinska behandlingen ges endera med bara tyreostatika, som titreras till den lägsta dos som håller patienten eutyreoid, eller med en högre dos, som mer effektivt blockerar tyreoidea och som därför kombineras med tyroxin så att patienten hålls eutyreoid. Behandlingen ges under 1 till 2 år. På längre sikt blir effekten av båda metoderna ungefär den samma avseende chans till remission. Det finns inte heller någon säker skillnad om man använder propyltiouracil eller tiamazol. Man anser att i alla fall hälften av patienterna har chans till remission efter medicinsk behandling. Det kan vara svårt att förutsäga vilka som når permanent remission men insjuknande i ung ålder, stor struma och hög sjukdomsaktivitet – TRAk och T4, T3 – kan tala emot.