Patientfall 12

47-årig kvinna med en svullnad/resistens på platsen för vänster tyreoidealob. Prover visar:

TSH: 2,8 mIE/L; Fritt T4: 16 pmol/L

Patienten remitteras för ultraljudundersökning. Denna visar en 28×37 mm stor välavgränsad isoekogen resistens i vänster tyreoidealob. Övriga delar av tyreoidea av normal storlek och struktur. Översiktligt sågs inga patologiskt förstorade lymfkörtlar på halsen.

Finnålsbiopsi för cytologisk diagnos utförs: Cytologi visar sparsamt med kolloid. Tätt liggande follikelceller, dels som folliklar, dels som isolerade follikelepitelceller. Framförallt på grund av sparsam förekomst av kolloid måste follikulär resistens misstänkas.

Cytologisk diagnos: Follikulär neoplasi.

Fortsatt handläggning?

Se svar på patientfall

Vid utredning av en till synes isolerad resistens i tyreoidea görs dels värdering av tyreoideafunktionen med TSH, dels cytologisk undersökning för att avgöra om det rör sig om en benign eller malign process –” se utredningsalgoritm på nästa sida” .

Tidigare ingick scintigrafi i rutinutredning av knölar i tyreoidea. Numera låter man TSH avgöra indikationen för scintigrafi. Ett sänkt TSH ger misstanke om att den palpabla resistensen är hormonellt aktiv. I så fall görs scintigrafi som kan påvisa ett ökat upptag motsvarande den palpabla resistensen.

Om TSH är helt normalt och patienten inte har hypertyreosmisstänkta symtom, görs ultraljudsundersökning för karakterisering av resistensen, och  finnålsbiopsi för cytologisk diagnos vid oklart fall.  I princip ingår cytologi i utredning av isolerad knöl i tyreoidea

Ultraljudundersökning kan visa om det rör sig om en isolerad resistens eller multipla knutor som vid multinodös struma. Ultraljud ger även information om resistensens karaktär (hypo- iso –hyperechogen) samt om den är solid eller cystisk, regelbundet eller oskarpt avgränsad, säte för förkalkningar samt om dess genomblödning är normal eller ökad. Regionala lymfkörtlar kan enkelt bedömas samtidigt.

Däremot ger inte ultraljud någon information om en resistens är hormonellt aktiv eller inte.

I det aktuella fallet är patienten eutyroid enligt normalt TSH. Cytologin talar för follikulär neoplasi.
En sådan resistens i tyreoidea skall bedömas av kirurg för ställningstagande till operation så att man kan få en säker histopatologisk diagnos. Till skillnad mot cytologi, kan histopatologisk undersökning ge svar på frågan om det är en benign förändring (follikulärt adenom), eller en malign förändring (follikulär cancer).