Patientfall 7

30-årig man som söker akut pga smärta vid sväljning och allmän sjukdomskänsla. Vid undersökning måttligt rodnat i svalget, tonsiller u.a. Ytl körtlar u.a. Tyreoidea palperas lätt förstorad med fast konsistens och starkt ömmande.

Analyser

Hb: 140 g/L

SR: 95 mm

Fritt T4: 45 pmol/L

TSH: 0,02 mIE/L

B-Leukocyter: 11,6 x109/L

Vilken diagnos misstänker du?

Se förklaring av patientfall

Sannolikhetsdiagnos: Subakut tyreoidit

Den näst vanligaste orsaken till tyreoidit är så kallad subakut tyreoidit, ibland kallad jättecellstyreoidit eller de Quervains sjukdom. Man tror att detta är en reaktion på ett virusangrepp som i så fall föregått insjuknandet med några veckor.

Förloppet med övergående hormonläckage, normalisering, följt av hormonsvikt, är detsamma som för autoimmun tyreoidit men i dessa fall är utläkning utan bestående hypotyreos det vanligaste. Till skillnad från autoimmun tyreoidit har dessa patienter oftast rejäla lokala inflammatoriska symtom över sköldkörteln med utstrålning till kringliggande strukturer.

Diagnosen ställs på typisk klinik och vid behov cytologi som i så fall visar typiska jätteceller och epiteloidcellsgranulom.

Vid oklara fall kan en scintigrafi av tyreoidea göras; den visar vid tyreoidit i så fall ett lågt eller upphävt upptag av isotop.