Indikation för analys av TSH och fritt T4 vid konstaterad graviditet

Vid konstaterad graviditet rekommenderar SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi) 2019 kontroll av TSH och Fritt T4 hos alla kvinnor som inte redan har behandling med tyroxin för hypotyreos och därigenom blivit kontrollerade. Hos kvinnor med anamnes på ”giftstruma” kontrolleras även TRAk.

Kontroll av tyreoideafunktionen är särskilt angelägen hos patiener med:

  • Klinisk misstanke om hypo- eller hypertyreos
  • Känd tyreoideasjukdom, pågående såväl som tidigare, t ex Graves eller tyreoidit
  • Tidigare påvisade TPOAk som inte medfört behandling
  • Icke tidigare känd struma
  • Annan autoimmun sjukdom, inklusive typ I diabetes, perniciös anemi, celiaki
  • Hyperemesis
  • Tidigare fertilitetsproblem
  • Hereditet för tyreoideasjukdom

Ovanstående baseras på data med varierande grad av evidens, men kan utgöra en rekommendation/vägledning vid omhändertagande av gravida. Angeläget att TSH i dessa fall kontrolleras så fort graviditet konstaterats.

Hos kvinnor med känd tyreoideasjukdom och behandling med tyroxin kan man rekommendera kontroll av TSH redan inför graviditet.

Hos kvinnor som har substitution med tyroxin, och som förbereds för IVF, bör TSH kontrolleras redan under förbehandlingen, eftersom behandling med östrogen kan medföra behov av högre dos tyroxin redan då.