Patientfall 11

  • Nyblivna föräldrar med en 5 månader gammal flicka söker din VC eftersom hustrun hade varit trött, svettig och irriterad under en period. Tillståndet hade dock förbättrats senaste veckan.
  • Vid MVC-besök för 4 veckor sedan hade tyreoideaprover tagits, som visat ett TSH på 0,10.
  • Aktuellt status: opåverkad kvinna med lätt förstorad tyreoidea.
  • Aktuellt Lab: TSH 8,2 mIE/L och fritt T4 9,2 pmol/L.

Hur blir din bedömning?

Se svar på patientfall

Här ser man det dynamiska förloppet som kan passa med hormonutsvämning följt av hypofunktion; dvs. inledningsvis sänkt TSH och sedan ett högt värde som tecken på hypotyreos. Detta förlopp kan passa med autoimmiun s.k. post – partum tyreoidit.