Patienter som ”ej mår bra” trots substitution med tyroxin

Eftersom det finns patienter som inte upplever att deras symtom helt försvinner trots till synes adekvat substitution med tyroxin så att TSH är ”normalt” har under senare år substitution med en kombination av tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) börjat användas. Enstaka patienter har reagerat positivt. I vetenskapliga studier har man dock inte kunnat visa någon entydig fördel med kombinationsbehandling (t.ex. Escobar-Morreale et al., 2015), eller att patienternas symtom gynnsamt påverkats även om ”kombinationsbehandling” bättre tycks uppnå ”normala” nivåer av T3 och T3/T4 kvot och även vissa metabola effekter.

Kombinationsbehandling har studerats i ett flertal undersökningar och sammanfattats av ledande tyreoideaexperter och föranlett guidelines i såväl USA som Europa.

Om kombinationsbehandling övervägs är det viktigt att T3-dosen i så fall hålls på en låg nivå. Förhållandet T3:T4 har rekommenderats vara 1:13-1:17 enligt europeiska guidelines (Wiersinga W. et al. 2012. Eur Thyr J. Vol 1:55-71. ETA guidelines).

T3 är ett mycket potent läkemedel och det finns risk för överdosering. Behandlingen bör därför initieras och följas upp i samråd med eller av specialist. Efter att korrekt dosering har hittats och en fördel med kominationsbehandling verkligen har bedömts föreligga, bör dessa patienter kunna kontrolleras och recept förnyas i primärvården.

Ibland önskar patienten alternativ till substitution med enbart tyroxin till t.ex. substitution med en kombination av T4 och T3 i form av preparat från torkad svinsköldkörtel. Den vetenskapliga dokumentationen avseende torkad svinsköldkörtel är bristfällig och säkerhetsdata saknas.

Sammansättningen T4/T3 i preparat av detta slag är inte humanfysiologisk med relativt sett högt T3-innehåll, vilket kan vara en riskfaktor för ogynnsamma effekter. Preparaten är inte godkända läkemedel i Sverige och förskrivning kräver licens.