Subklinisk (mild) hypotyreos

  • Kan betecknas som ett symtomfattigt tillstånd med:
    – Förhöjt TSH – oftast inte högre än 10 mIE/L
    – T4 och T3 inom referensområdet
  • Andra patienter kan ha lätta symtom på hypotyreos som motiverar behandling
  • Risk finns för progress och med tiden tilltagande symtom på hypotyreos om tillståndet inte kontrolleras och behandling med tyroxin i så fall inleds
  • Kan ha ogynnsam effekt på graviditet (indikation för behandling)

Prevalens

  • Vanligare bland kvinnor än bland män under 70 års ålder
  • Ökar med åldern

Den autoimmuna processen kan medföra en successiv nedsättning av tyreoideas kapacitet att bilda och frisätta hormon. I tidiga skeden och i lindriga fall är funktionen bara partiellt nedsatt. Hypofysen reagerar på sjunkande T4 och frisätter mer TSH så att en någorlunda normal funktion kan upprätthållas. En ökad konvertering av T4 till T3 gör att T3 upprätthålls nästan normalt. Tillståndet kallas ofta subklinisk hypotyreos men kan även betecknas som mild hypotyreos. Patienterna kan ha symtom som annars inträder mer tydligt först när körtelns funktion är så skadad att TSH går upp högre än 10 mIE/L, över vilken nivå man som regel anser att substitution skall ges.
I samband med graviditet bör behandling initieras direkt – se separat kapitel om graviditet.