Patientfall 3

En patient med hereditet för tyreoideasjukdomar söker dig pga hög feber. Hon har svår astma sedan barndomen och har nyligen självmant satt in prednisolonkur. Pat är takykard, medtagen, och har auskultatoriskt stark misstanke på pneumoni, vilket bekräftas med röntgen. Pat har också struma, och du passar på att kontrollera tyreoideaprover, vilka visar:

TSH: 0.05 mIE/L
Fritt T4: 28 pmol/L

Hur ser du på detta patientfall?

Se förklaring av patientfall

Vid besök 3 veckor efter att patienten tillfrisknat tar du nya prover som då visar:

TSH: 12,5 mIE/L
Fritt T4: 18 pmol/L

Att kontrollera tyreoideaprover hos en patient med allmänpåverkan på grund av annan sjukdom innebär alltid risk för svårigheter att kunna tolka provsvaren korrekt. I det akuta läget kan sänkt TSH och högt T4 å ena sidan tala för hypertyreos, men å andra sidan även bero på den omställning av tyreoidearegleringen som relativt snabbt inträder vid svår allmänpåverkan av annan sjukdom. I detta fall kan dessutom prednisolon bidra till lågt TSH , oberoende av struman eller eventuell hypertyreos. Vid uppföljningen hade TSH stigit till ett lätt ökat värde. Detta talar för att den rätta tolkningen av de första proverna var att patienten, trots sin struma, inte hade hypertyreos utan istället rubbade tyreoideaprover p.g.a så kallad non-thyroidal illness (NTI).